مجسمه سازی

مجسمه سازی مجموعه اول

مجسمه سازی مجموعه دوم

مجسمه سازی مجموعه سوم

مجسمه سازی مجموعه چهارم

مجسمه سازی مجموعه پنجم

مجسمه سازی مجموعه ششم

فعالیتهای مختلف هنری خانم بارانی:

طراحی داخلی، نقاشی، نقاشی دیواری، خط نقاشی، آبستره، پرتره و فیگور، مجسمه سازی، طراحی کیک

English