نقاشی

ابستره

پرتره و فیگور

خط نقاشی

نقاشی و نقاشی دیواری

فعالیتهای مختلف هنری خانم بارانی:

طراحی داخلی، نقاشی، نقاشی دیواری، خط نقاشی، آبستره، پرتره و فیگور، مجسمه سازی، طراحی کیک

English